Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2022

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2022 uzavřené dne 5. 4. 2022 obdržela TJ Mosilana Brno finanční podporu na celoroční pokrytí nákladů spojených s provozem a udržováním sportovního areálu. Polovina prostředků byla určena na úhradu energií a vody, zbylá polovina na neinvestiční výdaje spojené s opravami a údržbou.

Trvalou snahou oddílu je udržovat budovy a veřejné prostranství v areálu ve stavu odpovídajícím současným požadavkům užívání.  Bez neinvestiční dotace z rozpočtu města by oddíl nebyl schopen zajistit provoz potřebný pro své sportovní aktivity. Získané prostředky od MMB v roce 2022 byly účelově využity.