Leden–duben 2022

Duben

Na základě žádosti podané v 10/2021 jsme v dubnu 2022 obdržela TJ Mosilana na svůj účet prostředky účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2022. Tyto prostředky jsou pro rok 2022 určeny na pokrytí plateb elektrické energie, plynu a vody, na neinvestiční a opravy údržbu, odvoz staré antuky, materiální vybavení, na odměnu správce a údržbu veřejné zeleně v areálu.

Březen

V roce 2021 čerpala TJ Mosilana prostředky dotace z programu Podpora sportu pro rok 2022 a z programu Podpora provozu sportovišť, které sportovním klubům poskytuje na základě žádostí statutární město Brno. Prostředky byly v roce 2021-03/2022 využity v souladu s určeným cílem ve prospěch rozvoje klubu i hráčské základny závodních členů. Vyúčtování a vyhodnocení užití dotace bylo odevzdáno ve stanovených termínech, v lednu 2022 a březnu 2022. 

Leden

V prosinci 2021 byly ukončeny stavební úpravy vnější a vnitřní části budovy šaten a sociálního zařízení objektu ve vlastnictví TJ Mosilana realizované v závěru roku 2021. Finančně náročná akce byla realizována za finanční podpory dotace poskytnuté oddílu z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

„Dotační program Podpora výstavby, rekonstrukcí a opravy sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení“ 


  

 

Na celkovou cenu díla přispěl poskytovatel podpory částkou ve výši cca 90.000,- Kč. Cíle bylo dosaženo, z nejnáročnějších prací je třeba zmínit opravu fasády, klempířské práce, odstranění vnitřních vlhkých omítek, nátěry a výmalba ve všech vnitřních prostorách aj. Závěrečná zpráva o stavu využití prostředků byla poskytovateli předána v lednu 2022.

Příspěvek byl podmíněn spoluúčastí cca 100.000,- Kč. Stavební úpravy byly dokončeny v závěru roku 2021, přičemž v důsledku inflace byly nad rámec příspěvků profinancováno dalších cca 180.000,- Kč. Na zvýšení ceny se podepsala jak inflace, tak současný zchátralý stav budovy šaten.

 Nákladnou opravu budovy by bez podpory nebylo možno vůbec provést. Od investicí vložených do úprav lze očekávat především snížené náklady na energie, zlepšení celkového vnějšího i vnitřního vzhledu budovy.