Čerpání dotace 2019

Jihomoravký kraj logo

Jako vlastník areálu plánujeme postupné opravy na budově klubovny, šaten a sociálních zařízení. V roce 2019 jsme dokončili opravu budovy klubovny. Opravena byla izolace na terase (střecha klubovny) a položena pochůzná dlažba, opraveno bylo schodiště na terasu a jeho zábradlí, provedeny byly nátěry kovových částí, výměna oken a dveří. Po zamezení tvorby zemní vlhkosti uvnitř i vně klubovny byla natažena nová omítka v místnostech klubovny a zvenku natažena nová fasáda.

Veškeré práce na opravě budovy klubovny byly financovány za přispění financí obdržených z poskytnuté dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu

„Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019“

Použití finanční podpory proběhlo hospodárně a v souladu se Smlouvou. TJ MOSILANA se vlastními prostředky na opravách podílela v rozsahu cca 180 tis. Kč. Po vypracování závěrečné zprávy bude tato zveřejněna. 

Pro rok 2020 plánujeme obnovu zelených ploch v areálu. Podle projektu schváleného odborem ŽP ÚMČ Brno-sever bude v jarních měsících realizována výsadba nových stromů a keřů.